Privacyreglement

Privacyreglement

Privacyreglement

Privacyreglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistratie bij Kinderopvang Ambacht.

Algemene Bepalingen

1. Begripsbepaling.

1.1 Persoonsgegevens.
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Persoonsregistratie.
Een verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende
gegevens die systematisch is aangelegd.

1.3 Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie.
Het bekend maken of ter beschikking stellen buiten de Kinderopvang Ambacht van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen.

1.4 Houder van de persoonsregistratie is degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van het reglement: de directeur van Kinderopvang Ambacht.

1.5 Beheerder van de persoonsregistratie is degene die onder verantwoordelijkheid van de directeur van Kinderopvang Ambacht is belast met de zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.

1.6 Geregistreerden zijn:
- een kind waarvoor kinderopvang gevraagd of geleverd wordt
- de ouders of verzorgers van dit kind
- personeelsleden en stagiaires van Kinderopvang Ambacht.

1.7 Gebruikers van de persoonsregistratie zijn de directeur en degenen die blijkens hun taak-/functieomschrijving geautoriseerd zijn gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren dan wel van enigerlei uitvoer van persoonsregistratie kennis te nemen.

2. Reikwijdte.

2.1 Dit reglement is van toepassing op registraties zoals bedoeld in artikel 1.2 van dit reglement binnen Kinderopvang Ambacht.

Kenmerken van de persoonsregistratie

3. Doel en inhoud van de persoonsregistratie.

3.1 Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van door personen verstrekte en/of door Kinderopvang Ambacht zelf verzamelde gegevens teneinde de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.

3.2 Kinderopvang Ambacht zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de hierboven genoemde omschrijving. Het gebruik van de opgenomen persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig de hierboven genoemde doelstelling.

3.3 Kinderopvang Ambacht zal niet meer gegevens in de registratie opslaan of bewaren dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

4. Werking van de persoonsregistratie.

4.1 Kinderopvang Ambacht draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

5. Opgenomen gegevens.

5.1 De persoonsregistratie bevat gegevens die nodig zijn om aan het doel van de persoonsregistratie volgens artikel 3.1 van dit reglement te kunnen voldoen.

Rechten van geregistreerden en gebruik van persoonsgegevens

6. Kennisgeving.

6.1 Kinderopvang Ambacht zal door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van de registratie en van dit reglement meedelen aan geregistreerden alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien of verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.

7. Verstrekking van gegevens.

7.1 Binnen de instelling kunnen persoonsgegevens worden verstrekt voor zover voor de taakuitoefening noodzakelijk en/of aan degene die rechtstreeks betrokken is bij de acute hulp- en/of dienstverlening aan de geregistreerde persoon.

7.2 Buiten de instelling kunnen persoonsgegevens verstrekt worden voor zover voor de taakuitoefening noodzakelijk en/of aan degene die rechtstreeks betrokken is bij de acute hulp- en/of dienstverlening aan de geregistreerde persoon.

7.3 Voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden buiten de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde gevallen is schriftelijke toestemming van de geregistreerde vereist.

8. Inzage van de opgenomen gegevens.

8.1 De ouders en/of verzorgers van het kind waarvoor kinderopvang gevraagd of verzorgd wordt, hebben het recht kennis te nemen van de op hun persoon en hun kind betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Zij kunnen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur. De gevraagde inzage kan binnen 4 weken plaatsvinden.

8.2 Personeelsleden hebben het recht kennis te nemen van de op hun persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Zij kunnen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur. De gevraagde inzage kan binnen 4 weken plaatsvinden.

9. Correctie c.q. aanvulling van gegevens of verwijdering van opgenomen gegevens.

9.1 De ouders en/of verzorgers van een kind waarvoor kinderopvang gevraagd of verzorgd wordt, kunnen verzoeken om verbetering of aanvulling van de op hen betrekking hebbende gegevens dan wel om verwijdering en vernietiging van op hen betrekking hebbende gegevens die in strijd met het reglement zijn opgenomen of niet ter zake doende zijn. Zij dienen daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij de directeur van Kinderopvang Ambacht in te dienen. De beslissing wordt schriftelijk aan de ouders en/of verzorgers van het kind meegedeeld.

9.2 Personeelsleden kunnen verzoeken om verbetering of aanvulling van de op hen betrekking hebbende gegevens dan wel om verwijdering en vernietiging van op hen betrekking hebbende gegevens die in strijd met het reglement zijn opgenomen of niet ter zake doende zijn. Zij dienen daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij de directeur van Kinderopvang Ambacht in te dienen. De beslissing wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

10. Bewaartermijn.

10.1 Kinderopvang Ambacht bewaart de geregistreerde persoonsgevens gedurende 10 jaar na beëindiging van de relatie met Kinderopvang Ambacht. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, of zodanig bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is en er anonieme gegevens zijn ontstaan.

11. Overdracht/overgang.

11.1 In geval van overdracht/overgang van de registratie naar een andere houder dan de directeur van de Kinderopvang Ambacht, dienen geregistreerden van dit feit in kennis te worden gesteld, opdat tegen overdracht of overgang van op hun persoon betrekking hebbende gegevens, bezwaar kan worden gemaakt.

12. Klachten.

12.1 Indien de geregistreerden van mening zijn dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan men zich wenden tot de binnen Kinderopvang Ambacht functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling.