E-mail en website-disclaimer

In dit document vindt u onze e-mail en website disclaimer.

E-mail disclaimer

Deze e-mail (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Er kunnen geen rechten of aanspraken aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde, behoudens met schriftelijke toestemming van Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaard zij geen enkele aansprakelijkheid (van wat voor aard ook) jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie.

Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden.

Auteursrecht op deze e-mail en andere door Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht gecreëerde documenten blijven voorbehouden en worden niet aan u overgedragen. Zij behoud voorts het recht voor om zcihzelf te presenteren als auteur van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud
van deze e-mail en/of daarmee verzonden documenten.

Website disclaimer


Ondanks dat Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van de gekwalificeerde deskundigen.

Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.